Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta


UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego

w Warszawie.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala, chyba że uprawniony organ czy podmiot, żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna wewnętrzna jest udostępniana na żądanie:

 • Pacjenta,
 • przedstawiciela ustawowego pacjenta,
 • osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej,
 • organów i podmiotów, o których stanowi ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Podstawą udostępniania dokumentacji medycznej, jest:

 • zakładom ubezpieczeniowym – złożenie pisemnego oświadczenia o posiadaniu zgody pacjenta na udostępnianie dokumentacji medycznej,
 • innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa – pisemne żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej żądania,
 • pacjentom, przedstawicielom ustawowym pacjentów lub osobom upoważnionym do dostępu do dokumentacji medycznej – pisemne, bądź w uzasadnionych przypadkach ustne złożenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wniosek, należy złożyć w sekretariacie Szpitala w godzinach jego pracy. Odbiór wnioskowanej dokumentacji następuje w Archiwum Szpitala.

Szpital udostępnia dokumentację medyczną uprawnionym, w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki.

Wydanie dokumentacji medycznej następuje za pokwitowaniem odbioru.

Opłaty:

Szpital nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia – po raz pierwszy – kopii, wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej (w żądanym zakresie):

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej do odbioru wnioskowanej przez pacjenta dokumentacji medycznej;

Szpital nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia – po raz pierwszy i kolejny – kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, bez względu na zakres udostępnianej dokumentacji medycznej, w formie kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej:

 • w związku z prowadzonym postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • Agencji Badań Medycznych;

Szpital nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej – po raz pierwszy i kolejny, bez względu na zakres udostępnianej dokumentacji medycznej, w formie wglądu do dokumentacji medycznej w siedzibie Szpitala, w godzinach pracy Archiwum Szpitala:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej;

Szpital pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, czy też osobie upoważnionej do odbioru wnioskowanej dokumentacji medycznej – po raz drugi i kolejny, tożsamej co do zakresu, udostępnianej dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągu lub odpisu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej – po raz pierwszy i kolejny, bez względu na zakres, udostępnianej dokumentacji medycznej
  w formie kopii, wyciągu, odpisu,
 • innym, uprawnionym organom lub podmiotom, o których stanowi ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – po raz pierwszy i kolejny – bez względu na zakres, udostępnianej dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągu lub odpisu.

W odniesieniu do pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej jest odnotowywana, w szczególności na „Wniosku o wydanie kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej” w części: „Potwierdzenie udostępnienia”.

 

Dokumenty do pobrania :

                       Załącznik nr 1 do Procedury udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów (Wersja edytowalna docxwersja PDF)

                       Załącznik nr 2 do Procedury udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów (Wersja edytowalna docx, wersja PDF)