Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Projekty i wsparcie

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.  Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   Okres realizacji projektu: 2020-2022.   Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. W szczególności:
• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
• zakup urządzeń do dezynfekcji;
• zakup środków do dezynfekcji;
• zakup środków ochrony indywidualnej;
• zakup leków, szczepionek, testów;
• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.


Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:
1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;
2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szpital otrzymał sprzęt medyczny niezbędny do opieki nad chorymi.

Bardzo dziękujemy !!!

Dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu  

Dzięki działaniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” Szpital otrzymał sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej.

Dziękujemy w imieniu pacjentów, którzy dzięki temu otrzymają od nas świadczenie medyczne o lepszej jakości.

Dziękujemy we własnym imieniu, bo dzięki temu nasza praca jest bezpieczniejsza i skuteczniejsza.

Zadanie pn.: „Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19”, współfinansowanego środkami budżetu państwa na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr WZ.967.1.2020/COVID-19 z 10.12.2020 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Województwem Mazowieckim.”

Wartość dofinansowania ( I i II etap )  :  191 162,85 zł.
Całkowity koszt projektu ( I i II etap ) :  191 162,85 zł
ETAP I

Wartość dofinansowania: 40 956,45 zł. 
Całkowity koszt projektu: 40 956,45 zł. 

W ramach projektu dokonano montażu dodatkowego zbiornika na ciekły tlen medyczny (o objętości 7m³), który obejmował: 
 -  wykonanie wykopu pod fundament zbiornika; ·         
 -  wykonanie osłon kablowych przewodów energetycznych biegnących poniżej budowanego fundamentu; 
 -  wykonanie otoku (uziemienia) dla zbiornika;
 -  przygotowanie podbudowy (podsypka piaskowa oraz wylewka z chudego betonu);
 -  wykonanie izolacji poziomej;
 -  przygotowanie oraz zamontowanie zbrojenia stalowego;
 -  wykonanie szalunku i zabetonowanie płyty fundamentowej;
 -  przebudowanie istniejącego ogrodzenia obejmującego nowy zbiornik oraz dokonanie montażu dodatkowej furtki.;
 -  wykonanie oświetlenia LED. 
Zrealizowany zakres prac miał na celu zwiększenie zapasu ciekłego tlenu w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Zamontowany zbiornik znacząco podniósł stopień zabezpieczenia pacjentów chorych na Covid-19, którzy muszą być poddani tlenoterapii.  
ETAP II 

Wartość dofinansowania: 150 206,40 zł.
Całkowity koszt projektu: 150 206,40 zł. 
  
W ramach projektu dokonano rozbudowy awaryjnego źródła tlenu medycznego, która obejmowała:
   1.      Wykonanie podbudowy betonowej pod kontener;

  2.        Wykonanie instalacji elektrycznej – przyłącza energetycznego;

  3.        Zakup kontenera magazynowego o wymiarach 2,4 m x 2,6 m x 6,1 m dla potrzeb stacji rozprężnej tlenu medycznego i wyposażonego w: 

                3.1  Tablicę redukcyjną tlenu o wydajności 200 m3/h wraz ze sterownikiem; 

                3.2  Podgrzewacz do tlenu o mocy 500 W – 2 komplety; 

                3.3  Baterię butlową dwuszeregową na 12 butli – 6 szt.;

                3.4  Łączniki butlowe – 72 szt.; 

                3.5  Moduł SMS pozwalający na sygnalizowanie alarmów – 1 komplet; 

                3.6  Butle o pojemności 40 l – 72 szt.

    4.        Wykonanie przyłącza stacji rozprężnej do istniejącej instalacji gazu medycznego; 

    5.        Montaż instalacji elektronicznej samoczynnego, awaryjnego załączania się układu butlowego.   

Dostawa i montaż stacji rozprężnej tlenu medycznego stanowi źródło awaryjnego zasilania w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poddanych tlenoterapii.