Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

KLAUZULA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13  ust.  1  Ogólnego Rozporządzenia  o  Ochronie Danych   (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, adres: ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył   Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować  w  sprawach przetwarzania  Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@zakazny.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe  na  podstawie    9  ust.  2  lit.  h) RODO,    tj.    w    celu    zapewnienia opieki zdrowotnej,   co   wynika   z   ustawy   z   dnia
  6 listopada     2008     r.     o     prawach     pacjenta i  Rzeczniku  Praw  Pacjenta  oraz  ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 4. dane osobowe  mogą  być  udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi   administrator   zawarł   umowę w  związku  z  realizacją  usług  na  rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym   audytorem,   zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie  zamierza  przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo  prawo  uzyskać  kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo  zgodnie  z  art.  13  ust.  2  RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane    osobowe   będą przechowywane  przez  okres  wynikający  z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. przysługuje Państwu  prawo  dostępu  do treści  swoich  danych,  ich  sprostowania  lub ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  niezbędne  do  realizacji ww.  celów. Konsekwencją  niepodania  danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
 4. administrator nie  podejmuje  decyzji  w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.