Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

Ekspozycje zawodowe

 
 

Ekspozycje w zależności od sposobu i miejsca narażenia dzielimy na ekspozycje zawodowe i niezawodowe.

Ekspozycje zawodowe są usługą świadczoną dla pracowników, którzy w ten czy inny sposób narażeni są w trakcie pracy na kontakt z materiałem zakaźnym. Najkorzystniejszą i najsprawniejszą formą obsługi narażonego pracownika jest działanie w oparciu o umowę dwustronną z zakładem pracy dotyczącą postępowania poekspozycyjnego (w załączniku – przykładowa umowa). Pracownik, którego zakład nie zawarł ww. umowy powinien dostarczyć potwierdzenie od upoważnionych osób, że profilaktyka poekspozycyjna zostanie opłacona przez zakład pracy albo samodzielnie opłacić to postępowanie a następnie zwrócić się do zakładu pracy o zwrot poniesionych nakładów.

Ekspozycje niezawodowe obsługiwane są w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

EKSPOZYCJE ZAWODOWE NA ZAKAŻENIA KRWIOPOCHODNE

Definicje:
Ekspozycja zawodowa na ZAKAŻENIA KRWIOPOCHODNE: Każda sytuacja, w której uszkodzone tkanki skóry lub błony śluzowe są narażone na kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, która miała miejsce w trakcie wykonywania działalności zawodowej.
Ekspozycja zawodowa jest traktowana jako wypadek przy pracy, koszty ekspozycji pokrywa pracodawca zgodnie z Art. 41, ust.5 – Dz.U z 30.12.2008; nr 234, poz. 1570.
Materiał potencjalnie zakaźny – krew i inne materiały wewnątrzustrojowe i zewnątrzustrojowe, które mogą zawierać istotne ilości wirusów HIV, HBV, HCV: krew, surowica, osocze, płyn z opłucnej, płyn z otrzewnej, płyn stawowy, treść ropna, nasienie, wydzielina z dróg rodnych (materiałem potencjalnie zakaźnym na zakażenie HIV, HCV nie są ślina, mocz i kał bez domieszki krwi).
Zakażenia krwiopochodne w ekspozycjach to zakażenie HBV, HCV i HIV

Profilaktyka poekspozycyjna (PEP) to działania, których celem jest przeciwdziałanie zakażeniom HIV, HBV, HCV potencjalnie nabytym w wyniku ekspozycji
Grupy zawodowe szczególnie narażone na ekspozycje zawodowe: personel medyczny wszystkich szczebli, personel laboratoryjny, policja, straż miejska, personel medyczny i niemedyczny zakładów karnych, personel sprzątający we wszelkich placówkach – biurach, zakładach pracy, toaletach itd. itp.

 

EKSPOZYCJA NIEZAWODOWA  NA ZAKAŻENIA KRWIOPOCHODNE  I PRZENOSZONE DROGĄ KONTAKTÓW SEKSUALNYCH

Kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym, niezwiązany z pracą zawodową, który może prowadzić do zakażenia HIV, HBV, HCV: ryzykowane zachowania seksualne, przypadkowe zakłucia np. igłą porzuconą w miejscu publicznym, udzielanie pierwszej pomocy rannemu, dzielenie się sprzętem iniekcyjnym lub innymi akcesoriami do podawania substancji psychoaktywnych, gwałt, napaść z kontaktem z krwią, z zakłuciem.

Do ośrodka specjalistycznego należy zgłosić się jak najszybciej (do 72 godzin) w celu oceny wskazań do profilaktyki zakażenia HIV i HBV, HCV oraz jej wdrożenia.

Postępowanie w przypadku narażenia na kontakt z materiałem zakaźnym

Wzór umowy – ekspozycje zawodowe

       Załącznik nr 1 do umowy ekspozycyjnej

        Załącznik nr 2 do umowy ekspozycyjnej – cennik