Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA


Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie jest wiodącą placówką medyczną w kraju i na Mazowszu, o wielu unikalnych specjalnościach.

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie (dawniej Szpital im. Św. Stanisława), jest najstarszą placówką medyczną o profilu zakaźnym, powołaną dekretem cara Mikołaja Iw 1881 r. do zwalczania groźnych epidemii. Obecnie Szpital jest przodującym ośrodkiem opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych zarówno w Polsce, jak i w Europie Centralnej i Wschodniej, realizując zadania na trzech płaszczyznach: zapewnianie chorym wysokiej jakości świadczeń medycznych, profilaktyka chorób zakaźnych oraz kształcenie kadry lekarskiej.

W strukturze Szpitala jest 8 oddziałów zakaźnych o zróżnicowanym profilu chorobowym, w tym 3 kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym oddział chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Ważnym uzupełnieniem bazy klinicznej dla pacjentów są: Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla pacjentów z infekcją HIV, Poradnia Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych wraz z Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży. Wysoko wyspecjalizowane pracownie i laboratoria zapewniają nowoczesny standard diagnozowania chorób zakaźnych. Wewnętrzna sieć komputerowa zapewnia wzajemną komunikację pomiędzy ośrodkami leczenia chorych. Centralne Laboratorium Analityczne i Pracownia Diagnostyki Molekularnej należą do najnowocześniejszych w kraju, a ich jakość potwierdzają liczne certyfikaty, w tym również międzynarodowe.

Od dwudziestu lat Szpital pozostaje czołowym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla chorych z AIDS, utrzymując pozycję lidera o zasięgu krajowym oraz w Europie Centralnej i Wschodniej. Realizujemy podstawowy program profilaktyki HIV oraz działania specjalistyczne w ramach profilaktyki po ekspozycji na czynnik zakaźny (HIV, HCV, HBV). Poradnia AIDS w swojej statutowej działalności realizuje program kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która chorym z HIV/AIDS zapewnia wszechstronną ofertę wielospecjalistyczną, dopasowaną do potrzeb i specyfiki pacjenta. W Szpitalu funkcjonuje unikalny w Europie, 15-łóżkowy oddział dla zakażonych HIV z uzależnieniem opiatowym, który oprócz leczenia substytucyjnego zapewnia narkomanom opiekę psychoterapeutyczną i socjalną, jako uzupełnienie świadczeń zdrowotnych związanych z AIDS. Przyszpitalny Program Metadonowy umożliwia kontynuację monitorowania zakażenia HIV i leczenia przeciwwirusowego w tej populacji chorych. Oddział Dzienny świadczy usługi w zakresie diagnostyki i monitorowania terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie od wielu lat prowadzone są badania kliniczne nad nowymi cząsteczkami leków, a specjaliści medyczni opracowują standardy diagnostyczno-lecznicze dla wielu chorób infekcyjnych. Wysoki poziom naukowy placówki determinuje okoliczności sprzyjające kształceniu lekarzy różnych specjalności oraz organizowaniu konferencji i spotkań naukowych o zasięgu międzynarodowym. Ponad 90% personelu medycznego Szpitala aktywnie uczestniczy w wydarzeniach naukowo-klinicznych towarzystw naukowych, krajowych i międzynarodowych. Wielu lekarzy w ramach staży zawodowych kształciło się w renomowanych ośrodkach zagranicą, przenosząc na nasz grunt nowoczesne standardy terapeutyczne. Aktualnie pracownikami Szpitala są m.in.: Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego.

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku Szpital przechodzi systematyczną modernizację, dzięki której jest dziś jednym ze wzorcowych ośrodków medycznych w kraju i istotnym elementem polskiego systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego budowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Ambitne zadania modernizacyjne nowoczesne możliwości leczenia chorób zakaźnych oraz dobra kondycja finansowa, stanowi dzisiaj źródło satysfakcji dla pracowników Szpitala. Wyróżnienia i nagrody dla pracowników i placówki, a przede wszystkim dynamiczny rozwój, są najlepszą motywacją do dalszej intensywnej pracy na rzecz naszych pacjentów. Nasze motto brzmi: „Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta”.

Szpital zajmuje się:

 • leczeniem chorób zakaźnych i zaraźliwych oraz ich profilaktyką
 • diagnozowaniem osób podejrzanych o choroby zakaźne i zaraźliwe
 • monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej różnych schorzeń w kraju
 • zabezpieczeniem kraju przed chorobami importowanymi i zawlekanymi do Polski, w tym zabezpieczenie przed chorobami wysoce zaraźliwymi i atakiem bioterrorystycznym
 • wysokospecjalistycznym leczeniem niektórych zakażeń (zakażenia szpitalne, zakażenia oun, zakażenia u chorych w immunosupresji)

Celem nadrzędnym działalności Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego jest :

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych

Cel ten realizowany jest poprzez stworzenie ośrodka diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, z potrzebami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, aktualnym stanem wiedzy i dającymi się przewidzieć w przyszłości zagrożeniami.

Podstawowe funkcje jakie pełni Szpital to:

Lecznicza – w skład Szpitala wchodzi:

 • 6 oddziałów obserwacyjno-zakaźnych
 • Oddział Intensywnej Terapii
 • Oddział Dzienny
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (dla osób żyjących z HIV/AIDS)

Edukacyjna:

 • W oddziałach Szpitala prowadzone jest szkolenie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, słuchaczy studiów pomaturalnych dla techników-analityków;
 • Szpital stanowi bazę dla Klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • W ramach współpracy z CMKP prowadzone są szkolenia podyplomowe dla lekarzy specjalizujących w chorobach wewnętrznych, medycynie rodzinnej, oraz lekarzy na stażu podyplomowym.

Profilaktyczna – zarówno czynna jak i bierna:

 • poradnictwo dla osób wyjeżdżających zagranicę, zwłaszcza do krajów tropikalnych, co w efekcie znacznie zmniejsza ryzyko zagrożeń człowieka chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi na terenie kraju;
 • prowadzenie badań skriningowych w kierunku zakażenia wirusem HIV wraz z poradnictwem psychologicznym;
 • rozszerzanie opieki medycznej na rodziny pacjentów Szpitala.

Element ogólnokrajowego systemu tworzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny ośrodków izolowania i leczenia pacjentów w przypadku zawleczenia na teren kraju choroby infekcyjnej grożącej epidemią lub dokonania ataku bioterrorystycznego.

Ośrodek referencyjny dla regionu i kraju:

 • Ośrodek ogólnopolski dla leczenia zakażonych HIV/AIDS;
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban pełni funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS;
 • Zastępca Dyrektora Szpitala d/s Medycznych dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych.

Leczenie chorych prowadzone jest zgodnie ze standardami europejskimi.