NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA


UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego

w Warszawie.

Szpital jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;

osobie upoważnionej przez pacjenta;

upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. do wglądu w siedzibie Szpitala w Warszawie, ul. Wolska 37;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć w siedzibie Szpitala wypełnione „Podanie o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej” lub zgłosić ustnie  pracownikowi sekretariatu taką potrzebę . Pracownik odnotuje zgłoszenie wraz ze wszystkimi danymi pacjenta. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Wydanie dokumentacji nastąpi bez zbędnej zwłoki.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną należy złożyć „Upoważnienie do wydania kserokopii dokumentacji medycznej” Wzór upoważnienia można pobrać w Archiwum, lub ściągnąć ze strony internetowej szpitala

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dyrektor Szpitala kwotę należności za wydanie dokumentacji określa Zarządzeniem wewnętrznym.

Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest możliwe bezpłatnie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać:  w Archiwum Szpitalnym od poniedziałku do piątku:
8:00 – 15:35 tel. (22) 33 55 295   e-mail: archiwum@zakazny.pl oraz na naszej stronie internetowej.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zmian.)

 

Dokumenty do pobrania :

                       Załącznik nr 1 do Procedury udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów

                       Załącznik nr 2 do Procedury udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów