Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych


prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban

Iº stopień specjalizacji: choroby wewnętrzne
IIº stopień specjalizacji: choroby zakaźne
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

 

 

 • !!! Informacja w sprawie leczenia osób zakażonych wzw C
 • Uaktualnienie listy zalecanej literatury do egzaminu specjalizacyjnego z dziedziny chorób zakaźnych
 • Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2009
 • 2011: Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1
 • Nekrolog : Z głębokim żalem żegnam dr med.  Janinę Ellert-Żygadłowską
 • Final Report of the Lyme Disease Review Panel
 • Informacja dla lekarzy w sprawie postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1
 • Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1
 • ZADANIA KONSULTANTA KRAJOWEGO

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, (Dz. U. nr 188, poz, 1582) z późniejszmi zmianami:

  • sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w dziedzinach medycyny, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia związanych z realizacją zadań istotnych dla obronności kraju, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku
  • opiniowanie programów szkolenia podyplomowego związanego z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 4, oraz sposobu ich realizacji
  • sporządzanie opinii dotyczącej poziomu kształcenia podyplomowego w dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 4, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej
  • opiniowanie i doradztwo w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów w odniesieniu do zadań, o których mowa w § 2 ust. 4
  • na wniosek Ministra Obrony Narodowej opiniowanie pod względem merytorycznym oraz celowościowym projektów aktów prawnych
  • opiniowanie, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 4, w jednostkach utworzonych i nadzorowanych przez tego ministra oraz w innych podmiotach realizujących te zadania
  • doradztwo w dostosowywaniu krajowych norm i standardów opieki zdrowotnej do zobowiązań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych sojuszach obronnych
  • doradztwo w zakresie realizacji medycznych celów Sił Zbrojnych, do których jest zobowiązana Rzeczpospolita Polska z racji uczestnictwa w sojuszu północnoatlantyckim
  • kontrola wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania przy realizacji zadań dydaktycznych zgodnie z określonymi standardami
  • informowanie właściwego podmiotu o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli
  • sporządzanie corocznego raportu dokumentującego wykonanie zadań, dla realizacji których został powołany, oraz przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Ministrowi Obrony Narodowej