NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

PRACOWNIK SOCJALNY

             Pracownik socjalny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych Pacjenta. Szczególne znaczenie w procesie niesienia pomocy osobom chorym i potrzebującym jest ofiarowanie poczucia bycia rozumianym, wsparcia, zachęcanie do zastanawiania się nad istotą i przyczynami swoich problemów, troska i życzliwe zainteresowanie pomagającego.

 

 

Formy pomocy dla Pacjenta przebywającego na Oddziale naszego Szpitala:

1. Rozmowa z Pacjentem i współpraca z rodziną, lekarzami i personelem Szpitala. Rozpoznanie problemów i omówienie planu pomocy.

2.Pomoc w uzyskaniu prawa do świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym.

3. Ubieganie się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności.

4. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie miejsca w placówkach noclegowych oraz odzieży.

 

5.Organizacja opieki dla Pacjenta po wyjściu ze Szpitala.

             a) złożenie wniosku do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub Domu Pomocy Społecznej

             b) zgłoszenie Pacjenta do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej lub Hospicjum Domowego

             c) zgłoszenie do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania usług opiekuńczych dla Pacjenta

6. Nawiązywanie kontaktu z instytucjami użyteczności publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w sprawach socjalnych, zawodowych i rodzinnych Pacjentów.

7.Kontakt z Programami Metadonowymi dla osób uzależnionych i Ośrodkami leczenia uzależnień. Współpraca z organizacjami pozarządowymi adresowanymi do osób uzależnionych.

8.Informowanie Pacjenta o procedurach obowiązujących w różnych instytucjach. Udzielanie porad.

9. Podejmowanie czynności w procedurze pochówku wobec osób bezdomnych i samotnych.

10. Wszelka pomoc dotycząca spraw socjalnych Pacjenta przebywającego w naszym Szpitalu.

 

WAŻNE:

Na umieszczenie w placówce opiekuńczej bądź leczniczo ­ opiekuńczej pacjent wyraża świadomą zgodę potwierdzoną podpisem. Jeżeli ze względu na stan zdrowia nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody, decyzję u umieszczeniu w placówce opiekuńczej podejmuje Sąd Rodzinny.
W przypadku ubezwłasnowolnionego pacjenta decyzję o umieszczeniu podejmuje opiekun prawny.

Szpital nie jest jednostką opiekuńczą, niedopuszczalne są pobyty spowodowane względami socjalnymi. Oczekiwanie na jednostkę opiekuńczą trwa wiele miesięcy. Opiekę w okresie oczekiwania na miejsce w placówce opiekuńczej zobowiązana jest zapewnić rodzina pacjenta.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.