NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA

Nad przestrzeganiem praw pacjenta w naszym Szpitalu czuwa Pani doktor Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska.

 

Kontakt:  

                               wtorek 12.00 - 13.30

                               piątek   13.00 - 14.30

 

     lub pod numerem telefonu  22/33-55-364 lub 204

 

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta (Szpitalnego Rzecznika Praw Pacjenta)

należy w szczególności:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu,
 • Przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin,
 • Wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi,
 • Analizowanie skarg i wniosków,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych
  z realizacją praw pacjenta,
 • Stały monitoring realizacji praw pacjenta,
 • Współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
 • Upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta,
 • Zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji prawnej i wskazanie trybu interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta,
 • Udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji.

Skargi do Dyrekcji Szpitala można zgłaszać we wtorki w godzinach 14:00 - 15:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza Klauzula Obowiązku Informacyjnego obowiązuje od 25.05.2018:

"Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, adres: ul. Wolskiego 37, 01-201 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie skargi lub wniosku;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe."

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.